Leestijd: 5 minuten

Internationale samenwerking

Belangrijkste realisaties

  • De dynamische kaart als instrument om partners te leren kennen en situeren
  • De Raad voor Internationaal Beleid als krachtig beleidsvoorbereidend orgaan
  • Financiering van stages in internationale organisaties en deelname aan Summer Schools
  • Global Exchange Partnerships als deur naar niet-Europese topuniversiteiten
  • Ambitieuze Priority Partnerships met Melbourne, MIT, PKU, IISc, Leiden en Utrecht
  • Global PhD Partnerships voor onderzoekssamenwerking met prioritaire partners
  • Cruciale rol van de KU Leuven in internationale netwerken
  • Toetreding van de leidende Poolse universiteiten tot het KU Leuven CELSA-fonds
  • Oprichting van Una Europa als leidende Europese Universiteit in wording
© Izabela Krajewska, Jagiellonian University
  • Invloedrijke deelname aan het leidende wereldwijde netwerk Universitas21

Grenzen verleggen in onderzoek en onderwijs

Toen ik me in 2017 kandidaat stelde, uitte ik mijn zorgen over de bescheiden internationale ambities van de KU Leuven. Ik stelde me vragen bij de onderbenutting van onze positie. Prioritaire akkoorden moeten veeleer mikken op partners van hoog niveau, om zo onze onderzoekers, docenten en studenten een breed internationaal speelveld van opportuniteiten te bieden. In antwoord hierop werkte ik samen met de vicerector internationalisering een ambitieus beleidsplan uit – Truly International – dat vandaag grotendeels is gerealiseerd.

Onze partners

Het netwerk van universitaire en facultaire partners is sterk gegroeid. Het overzicht staat nu op punt, dankzij de samenwerking van meerdere diensten. Via deze dynamische kaart kan de KU Leuven-gemeenschap ons internationaal netwerk nu op een eenvoudige manier raadplegen. 

We hebben voor onze studenten kansen gecreëerd op meer en betere internationale ervaring van kortere en langere duur. We bundelen ze onder de vlag van mobility for all. Het gaat om financiering van traineeships at international organizations, summer schools, reisbeurzen gericht op het Zuiden en global exchange partnerships met universiteiten zoals Kyoto, Toronto, New South Wales of Tsinghua. In post-coronatijden willen we deze hefbomen en netwerken ten volle benutten. Deze ambitie mogen we niet loslaten, maar we moeten ze uit duurzaamheidsoverwegingen verstevigen met een krachtig aanbod aan virtuele mobiliteit. 

Ook de bovenlaag van priority partnerships krijgt vorm en inhoud. Elk akkoord komt met engagementen om een gezamenlijke virtuele campus te ontwikkelen of samen te investeren in doctoraten, projecten of onderzoeksstages. Samenwerking met globale spelers zoals MIT, IISc Bangalore, Peking University, University of Melbourne of Stellenbosch gaat hand in hand met nabije en interregionale internationalisering met Leiden, Maastricht en Utrecht, de Université de Lille en UCLouvain. Nabije internationalisering maakt veel mogelijk voor onze campussen. Akkoorden met University College London en Imperial College worden voorbereid.  

De meeste priority partners nemen deel aan onze Global PhD Partnerships. Dit programma biedt KU Leuven promotoren de kans om een gezamenlijk doctoraat te realiseren met een prestigieuze partner. Dit verruimt onze horizon, laat een efficiënte inzet van doctoraatsbeurzen toe, legt een basis voor een sterkere positie in internationale onderzoeksfondsen en verhoogt onze aantrekkelijkheid voor goede internationale kandidaten. De programma’s met Edinburgh, Melbourne, Peking, Stellenbosch en Utrecht zijn ambitieus en succesvol. 

En het Zuiden dan? Wel, het Zuiden is zo belangrijk dat ik er graag een apart deel van dit programma aan wijd. Want de universitaire ontwikkelingssamenwerking, die staat er intussen. Ze staat zelfs model.

Onze netwerken

De KU Leuven neemt een steeds centralere rol op in meerdere netwerken en fungeert vaak als coördinerende ‘hub’, zoals bij LERU, Una Europa en CESAER. We worden steeds vaker erkend als referentie-universiteit. Zo ook door de voor onderzoek en onderwijs relevante directoraten-generaal van de Europese Commissie als het gaat over Europese diploma’s, microcredentials, de toekomst van open scholarship of de rol van het European University Initiative. We nemen die rol volwaardig op en maken zo optimaal gebruik van onze vertrouwdheid met de Commissie. 

Horizon 2020 en in de toekomst Horizon Europe zijn belangrijke financieringsbronnen voor de KU Leuven. Op Europees niveau is er veel aandacht voor geographical balancing in de participaties in de Europese fondsen, met een bijzondere focus op Centraal-Europa. Met dat doel voor ogen is onder het vorige bestuur CELSA opgericht, de Central Europe Leuven Strategic Alliance. Het is een platform dat ik graag continueer. Gezien het strategisch belang van dit onderzoeksfonds werd CELSA verlengd met drie jaar, en werden akkoorden afgesloten met de sterke Poolse spelers Jagiellonian University (Kraków) en University of Warsaw.  

We hebben met Una Europa een leidende European University Alliance uitgebouwd. Het netwerk ademt meertaligheid en multiculturaliteit uit, met acht partners uit negen taalgebieden en uit alle uithoeken van Europa: van Madrid, Parijs en Bologna over Edinburgh en Helsinki tot Berlijn en Krakow. Met Leuven in het midden, dicht bij Brussel. Una Europa is de virtuele Europese campus van de toekomst, met gezamenlijke bachelors en een (h)echt partnerschap in doctoraatsopleidingen en onderzoek. De uitbouw ervan vraagt inzet van velen, met onzekerheid over financiering en duurzaamheid. Maar twijfel er niet aan, de European Universities zijn een blijver. Op deze trein springen, is de toekomst mee vorm geven. 

Ik hoor wel eens dat we in (te) veel netwerken aanwezig zijn. Ik begrijp die commentaar en dat is precies waarom we ze altijd evalueren op hun toegevoegde waarde. In elk geval, ze zijn geselecteerd op hun complementaire waarde, gaande van lobbying in de wereld van onderzoek (LERU) of de opbouw van onderzoeksfondsen (CELSA), over de weg naar een Europese hogeronderwijsruimte (Coimbra) of de opbouw van een Europese Universiteit (Una Europa), tot opening naar een reeks globale spelers (Universitas21). Sommige netwerken hebben een rol in specifieke disciplines, zoals the Europaeum (humane wetenschappen) of CESAER (ingenieurswetenschappen). 

Samen grenzen verleggen

Er is stevig getimmerd aan een ambitieus internationaal gericht huis, open voor en op de wereld, en bekend in de wereld. Ik dank in het bijzonder de vice-decanen internationaal beleid die ons gevoed hebben met de inzichten uit hun discipline, de Raad voor Internationaal Beleid die er vandaag echt staat als adviserend orgaan, het KU Leuven International Office, de Dienst Onderzoekscoördinatie en de doctoral schools die bepalend waren bij de uitwerking van de Global PhD Partnerships, en de vele facultaire liaisons die samen grenzen verlegd hebben. Daar draait het inderdaad om in de globale universitaire wereld van vandaag: grenzen verleggen.