Leestijd: 5 minuten

Rekrutering en loopbaanstart

Belangrijkste realisaties

  • Een nieuwe, wederzijdse tenure track-overeenkomst, met oog voor rechten en plichten
  • De biosketch als grondslag van alle loopbaanbeslissingen
  • De diversiteit in loopbanen wordt omarmd als meerwaarde
  • De zoekcommissies zijn opgewaardeerd; de beoordelingscommissies geprofessionaliseerd
  • De genderbalans is gerealiseerd in aanwervingen en bevorderingen
© KU Leuven

Naar een balans tussen rechten en plichten

Er is hard gewerkt aan het academisch personeelsbeleid. Ik focus hier op de start van de loopbaan. We hebben vandaag meer aandacht voor onze talenten van de toekomst. We formuleren onze verwachtingen duidelijker in overeenkomsten die de balans bewaken tussen rechten en plichten. 

De wederzijdse tenure track-overeenkomst

In 2017 hebben we werk gemaakt van een gebalanceerde, wederzijdse tenure track-overeenkomst. In de tenure track-overeenkomst hebben we altijd al verduidelijkt wat we verwachten in termen van publicaties, doctoraten, onderwijsopdracht en -kwaliteit, enz. Kandidaten en pas aangeworven collega’s bleven echter te vaak in het ongewisse over hun rechten en de ondersteuning die ze kunnen verwachten van universiteit, faculteit, departement, campus of onderzoeksgroep. 

In de nieuwe overeenkomst zijn de rechten en plichten in balans gebracht. Vandaag vermeldt de overeenkomst ook de engagementen vanwege de universiteit. Het gaat daarbij over de startfinanciering en andere fondsen die we ter beschikking stellen, over hoe we het behalen van de vereiste taalattestering ondersteunen, over het opleidingsaanbod en het traject van onderwijsprofessionalisering, over de toegang tot laboruimte en apparatuur, of een assistentenmandaat, over de relocation allowance en de steun bij administratie en registratieverplichtingen. 

De engagementen zijn hierdoor opvolgbaar en controleerbaar. De afspraken zijn nu goed gedocumenteerd en bindend. Dit wil zeggen dat de beoordelingscommissie beide aspecten van het contract moet evalueren. Ze zal dus, naast de beoordeling van de prestaties van de docent zelf, ook in rekening brengen of de KU Leuven de afgesproken ondersteuning voorzien heeft en of de collega gebruik gemaakt heeft van het aanbod en de kansen. 

Maar een nieuwe collega moet de verwachtingen van de universiteit ook meester zijn. Daar horen verplichtingen bij, zoals het volgen van de iSupervise opleiding voor promotoren. 

De biosketch

De biosketch werd al gebruikt bij aanwervingen. Nu wordt de biosketch gebruikt in alle loopbaanbeslissingen, dus ook bij bevorderingen en tenure-beslissingen. We zijn zo tegemoet gekomen aan de verzuchting om slimmer om te gaan met bibliometrische maatstaven en weg te blijven van een lange inventaris van realisaties. We willen met deze stap ook erkennen dat loopbanen meerdere richtingen uit kunnen. We omarmen die diversiteit als een meerwaarde. 

De biosketch geeft een “holistisch” beeld van de kandidaat en laat toe meer reliëf aan te brengen in wat hij/zij beschouwt als belangrijke expertise, realisaties en ambities. De rijke informatie over de loopbaan in al haar dimensies kan zo geïntegreerd worden in loopbaanbeslissingen en de aanvrager krijgt de kans om zich strategisch te positioneren en duiding te geven bij keuzes, accenten en toekomstplannen. 

We hebben van deze stap ook gebruik gemaakt om een aantal belangrijke beleidskeuzes centraal te stellen. Zo kan de kandidaat nu duidelijk aangeven of hij/zij bijzondere realisaties wil melden (of plant) in domeinen zoals wetenschappelijke integriteit, open science en repliceerbaar onderzoek, team science en de opbouw van leiderschapscompetentie. 

De zoekcommissies mee(r) aan zet

Het werk van onze beoordelingscommissies is van groot belang. Ze speuren naar de talenten van de toekomst en dus ook naar de kracht van onze wetenschap en de kwaliteit van ons onderwijs. Dat is een belangrijke opdracht. Er wordt dan ook terecht veel energie geïnvesteerd in een goede en professionele werking van de beoordelingscommissies. Voor de opleidingen van de voorzitters en nieuwe commissieleden maak ik altijd graag tijd vrij in mijn agenda. Dit is geen tijdverlies, wel een signaal van het belang van die hoge opdracht. 

Een belangrijke stap in de professionalisering van rekrutering is de opwaardering van de zoekcommissies. Dit was een hoge prioriteit. Er zijn nu overal zoekcommissies en die leveren doorgaans puik werk. Ze zijn goed ingebed in onderzoekseenheden en departementen. Ze zijn verantwoordelijk voor een ruime internationale rekrutering, stellen een shortlist op van kandidaten en verzekeren dat de selectie voorbereid wordt door degenen die daar het best voor geplaatst zijn: de experten uit de discipline. Ze zijn een uitstekende manier om een ruime groep collega’s, inclusief jong ZAP, volwaardig te betrekken bij het zoek- en adviseringsproces.  

Gender en diversiteit

We hebben een hele weg afgelegd aan de KU Leuven. Intussen is 40 procent van de nieuwe professoren een vrouw en dit ondanks het feit dat het aandeel vrouwelijke kandidaten bij vacatures met 30 procent te laag blijft. Dit is een mooie evolutie die aantoont dat vrouwen een faire kans krijgen eens ze zich kandidaat stellen. Ook voor de bevorderingen zit het goed. Vrouwen dienen vandaag (proportioneel) even frequent een bevorderingsaanvraag in als mannen en hun slaagpercentages zijn even hoog. Die proportionaliteit wordt bewaakt in de bijzondere groepsbesturen. 

Intussen gaan we verder op de ingeslagen weg. Eind 2020 is de genderspitsenwerking geëvalueerd en aangescherpt, met meer aandacht voor andere diversiteitskenmerken. Er is ook een aanvullend genderactieplan uitgewerkt. De klemtoon ligt nu op een evenwichtige verdeling bij de samenstelling van faculteitsbesturen (meer bepaald in het team van decaan en vicedecanen). Voor doctoraatsverdedigingen zijn examencommissies die uitsluitend bestaan uit hetzelfde geslacht niet meer toegelaten. Er zal meer ingezet worden op systematische loopbaangesprekken en de begeleiding door een coach wordt uitgebreid naar alle startende ZAP-leden.  

Appreciatie

De personeelsdienst is een (vol)waardige partner in de zoektocht naar meer diverse en gebalanceerde loopbanen. Een partner waarmee het aangenaam werken is. Maar de vele acties in dit domein worden steeds meer omarmd door de beoordelings- en zoekcommissies, door decanen en departementsvoorzitters. Dat vergroot onze kracht voor de toekomst. Lid zijn van een beoordelingscommissie betekent veel werk. Maar het is werk dat er écht toe doet. Mijn grote waardering daarvoor.